Na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w postaci rejestru umów odpowiedziało 14 z 20 spółek, do których skierowaliśmy wnioski. Tylko 8 spółek udostępniło rejestry. Rejestry od 5 kolejnych spółek zostaną udostępnione w listopadzie lub grudniu.

W ramach akcji „Godzina dla Szczecina” postanowiliśmy sprawdzić jawność wydatków miejskich spółek. Treść wysłanych wniosków można znaleźć tutaj.

Już czas

W piątek 7 listopada 2014 r. upłyneło 14 dni od dnia złożenia wniosku, zatem uplynął termin, do którego najpóźniej spółki powinny na wnioski odpowiedzieć.

Temat zyskuje na znaczeniu w świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 października 2014 r. Skutkiem tego wyroku jest ujawnienie w rejestrze umów prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecina imion i nazwisk osób fizycznych, będących kontrahentami urzędu.

Kontynuując działania na rzecz transparentności wydatkowania miejskich pieniędzy, postanowiliśmy sprawdzić, jak sobie radzą z jawnością spółki miejskie – zarówno takie, których jedynym udziałowcem jest Miasto Szczecin, jak i takie, w których obok Szczecina występują także inni udziałowcy.

Ujawnione rejestry

Poniżej znajduje się lista spółek, które udostępniły nam rejestry umów oraz linki do ujawnionych rejestrów:

Dokonanie anonimizacji w tym przypadku nieakceptowane. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w ustnym uzasadnieniu wyroku z dnia 30 października 2014 r. podkreślił, że w przypadku rejestru umów zawieranych przez miasto Szczecin nie należy dokonywać anonimizacji, a osoba, która zawiera umowę z podmiotem publicznym, powinna liczyć się z tym, że informacja o tym będzie dostępna.

Sąd Najwyższy już w 2012 r. stwierdził, że informacje o imieniu i nazwisku osoby fizycznej, będącej strony umowy cywilnoprawnej zawieranej z podmiotem publicznym, muszą zostać ujawnione. Zob. glosę do tego wyroku.

Praktyka i funkcjonowanie rejestrów umów prowadzonych przez inne podmioty także wskazują na to, że anonimizacja w rejestrze w tym zakresie jest niezasadna. O dokonaniu anonimizacji nie poinformowano nas w odpowiedzi na wniosek, nie wydano w tym zakresie decyzji administracyjnej odmawiającej dostępu. O anonimizacji dowiedzieliśmy się wskutek analizy przesłanego rejestru.

Po upływie 14-dniowego terminu odpowiedziała spółka Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o. Przesłany w załączeniu plik (dostępny obok) jest najwyraźniej uszkodzony, będziemy to wyjaśniać.

Na rejestry od tych spółek jeszcze poczekamy

Pięć spółek odpowiedziało, że udostępnią rejestry umów w późniejszym czasie. Argumentowano to m.in. szerokim zakresem wniosku, problemami techniczno-organizacyjnymi, ograniczonymi możliwościami technicznymi i personalnymi, czy też tym, że nasz wniosek trafił do spamu. Spółki, które udostępnią rejestry umów w późniejszym czasie, to:

 • Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (do dnia 18 listopada 2014 r.)
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Spółka z o.o. (do dnia 28 listopada 2014 r.).
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (do dnia 1 grudnia 2014 r.)
 • Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. (do dnia 20 grudnia 2014 r.)
 • Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o. (do dnia 27 grudnia 2014 r.).

Milczenie spółek

Na wniosek nie odpowiedziały następujące spółki:

 • Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z o.o.
 • Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
 • Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
 • Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
 • Remondis Szczecin Spółka z o.o.

Podkreślić należy, że spółki nieodpowiadając na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni nie wypełniają swojego obowiązku, określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 13 ust. 1). Tym samym spółki naruszają prawo.

Co dalej?

W odniesieniu do spółek, które nie udostępniły rejestrów, ani nie wskazały na późniejszy termin, podejmiemy działania prawne, zmierzające do ujawnienia rejestrów umów. Chcemy, aby każdy mieszkaniec mógł się z nimi zapoznać. Będziemy skarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie bezczynność w postaci nieudzielenia odpowiedzi na wniosek. Zakwestionujemy także dokonanie przez Żeglugę Szczecińską anonimizacji informacji o osobach fizycznych, będących kontrahentami.


W ramach akcji „Godzina dla Szczecina” złożyliśmy wnioski także do dwóch podmiotów, które nie są miejskimi spółkami: ZDiTM (Zarządów Dróg i Transportu Miejskiego) oraz do Zakładu Usług Komunalnych.

ZDiTM udostępnił zgodnie z treścią wniosku trzy rejestry:

 1. Rejestr umów bieżących,
 2. Rejestr umów majątkowych,
 3. rejestr umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Z kolei Zakład Usług Komunalnych poinformował, że udostępni rejestr umów do dnia 23 grudnia 2014 r.

Back to Top